Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Business & People Transformation
Individuell ledarutveckling
Ledarcoaching
Handledning - enskilt eller grupp
Referensfall
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Referensfall

Strandska har stor erfarenhet av att jobba med ledar -och organisationsutveckling. Vi har arbetat med allt från kommuner till stora tillverkningsindustrier såväl som mindre företag.
Thomas Andersson har över 15 års erfarenehet inom organisationsutveckling med goda resultat.


Läs gärna om några av våra referensfall nedan eller kontakta Thomas direkt.

Thomas@strandska.com
0303-129 00
0736-772583


En effektivare kommunal organisation

Kungälvs kommun har sedan 1 januari 2007 en ny politisk organisation. Målet var att skapa en mer effektiv och samtidigt mer demokratisk organisation men även uppnå enkla och tydliga beslutsvägar med en tydlig ansvarsfördelning. Uppdraget var av hög komplexitet, eftersom hela den kommunala organisationen på 3500 anställda påverkades, det krävde gedigen systemförståelse av konsulterna.

Fas 1: Kommunchefen beslöt att ge kommunens 140 ledare verktyg och färdigheter genom att Strandska skräddarsydde en 2-dagars coachande ledarskap-utbildning, med syftet att frigöra teamens och medarbetarnas potential samt för att framgångsrikt genomföra förändringsprocesser. Kommunens ledningsgrupp utvecklades i strategiskt tänkande och arbetssätt samt förankrade nya kommunikationsfärdigheter och synsätt i sin teamkultur.

Fas 2: Strandska planerade och ledde processen i ledningsgruppens framtagande av en strategisk förändringsprocess "Världsklass 2015" som ska genomsyra kommunen under de närmaste 4 åren. Den fokuserar på utveckling av struktur, kultur, lärande och ledarskap i alla nivåer i organisationen.

Tidsomfattning:
Två faser under flera år, varje fas omfattade ca 10 heldagars arbete för 1-2 personer samt konsultativa möten. Varje fas innehöll arbete med både den politiska ledningen och förvaltningsledningen.

Resultat:
Ledningsgruppen har utvecklat ett strategiskt arbetssätt som stöds av strukturer, såsom strategisk mötesagenda, teamkontrakt och konceptet "Världsklass 2015". Ledningsgruppen har även integrerat ett antal modeller för att mer effektivt kunna arbeta vidare strategiskt.  Ledningsgruppen har utvecklat sina kommunikationsfärdigheter och fått konkreta verktyg att använda, såsom intention - påverkan, dialog - diskussion, teamkontrakt.

Kommunikationen mellan den politiska- och tjänstemannaledningen har förbättrats genom dialog och tydligare spelregler. Kommunen har anammat coachande ledarskap som sin ledarskapsfilosofi.

Uppföljning:
Återkommande möten med uppdragsgivaren (kommunchefen) för att diskutera situationer och signaler som dykt upp. Dialog kring hur den nya nivå av kommunikation och prestationer, som ledningsgruppen har etablerat, ska befästas.

 

Ledningsgruppsutveckling

Cirrus AB stod inför en företagsexpansion och ledningsgruppen ville ha hjälp med att klargöra företagets utvecklingsområden.

Fas 1: Utforskning och kartläggning av företagets styrkor, förmågor och utmaningar. Förståelse av system/organisation, arbetssätt, kultur, värderingar, målsättningar och verksamheter. Med hjälp av Strandska formulerades långsiktiga och strategiska mål. Möjligheter och verktyg för att designa en förändringsprocess skapades i samråd i ledningsgruppen.

Fas 2: I praktik öva och implementera kunskapsöverföring, konkretisera verktyg och modeller, feedback och vara ett stöd i genomförandet av processen.

Resultat:
Utbildning i Coachande medarbetarskap ökade motivationen hos personalen, man utsåg affärsområdeschefer som kunde sitta med i ledningsgruppen. Det blev således en omorganisering, nya arbetssätt utvecklades och VD mfl. fick mer tid över tills trategiskt arbete. Ledningsgruppen tog beslut om en koncernövergripande kultur som baserades önskade värderingar och attityder inom företaget. Kommunikationen och relationerna ska genomsyras av ett coachande förhållningssätt och ledarskapsfilosofin är ett coachande ledarskap. Det skapades dokumentation som nu verkar som plattform för ledningsgruppens fortsatta utveckling.

Uppföljning:
Kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren för att diskutera uppkomna situationer i ledningsgruppen. Återkoppling till plattformen för att säkerställa att utvecklingen befästs.

 

Utveckling av organisationskultur och ledarskap

Uddevalla kommun har sedan våren 2008 fått en ny skolorganisation. Målet var att skapa en tydlig organisation och beslutsvägar med klargjord ansvarsfördelning. I organisationen ingick en ledningsgrupp med skolchefen och verksamhetscheferna.

Fas 1: Strandska fick uppdraget att utveckla skolförvaltningens ledningsgrupp till att bli en kraftfull ledningsgrupp som jobbade utifrån helhetsperspektiv och drev skolutvecklingen. Största målsättningen blev att förändra organisationskulturen inom skolan till att bli mer utvecklande, kreativ och kännetecknad av mångfald.

Fas 2. Ett genuint och långsiktigt samarbete med fackliga ledare ansågs vara en framgångsfaktor, så därför erbjöds också de att delta i nästa utvecklingsfas ”Uppdrag organisationsutveckling och ledarutbildning”. En vision och strategi för skolutvecklingen ”Tillsammans mot vision 2020”  togs fram under Strandskas ledning och genomfördes med Strandskas medverkan.

Tidsomfattning:
Utvecklingsarbete motsvarande 15 heldagars arbete samt konsultativa möten. Utbildningsinsats Coachande Ledarskap fem heldagar med sex utbildare från Strandska . 

Resultat:
Ledningsgruppen och de fackliga organisationerna stärktes i VI-känslan genom att alla ställde sig bakom ambitionen att utveckla skolorganisationen. Ledningsgruppen har utvecklat ett strategiskt arbetssätt som stöds av strukturer, såsom strategisk mötesagenda, teamkontrakt och konceptet "tillsammans mot vision 2020".

Uppföljning:
Återkommande möten med uppdragsgivaren (kommunchefen) för att diskutera framsteg och utmaningar i organisationsutvecklingen. Seniorkonsulten har dessutom genomfört uppföljningsträffar med ledningsgruppen.

 

 
Kalendarium