Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Teamutveckling
Coaching
Supervision - Handledning
Individuell ledarutveckling
Konflikthantering
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Konflikthantering

Konflikter utgör en stor utmaning för varje team eller organisation. För det mesta ser vi dem som någonting negativt, vi reagerar på dem genom att antingen ignorera eller bekämpa dem. Istället borde vi ta dem för vad de är: som symptom på den mångfald, det engagemang och den vilja som genomsyrar teamet – som en källa till långsiktig utveckling och förbättrade relationer.
  Konflikthantering för team & organisationer - Strandska

De flesta konflikter orsakas av bristfällig kommunikation. Under en konflikthanteringsprocess arbetar vi därför medvetet med att öka de berörda parternas kommunikationsfärdigheter och självinsikt. Allt med målet att öka teammedlemmarnas förståelse av sig själv och andra, så att framtida svårigheter kan hanteras kreativt och friktionsfritt.

Konflikthantering görs i följande systematiska steg:

Steg 1 - Identifikation av konflikten
Klargörande av vilka som är en del av konflikten och hur den påverkar alla berörda parter. Ofta handlar detta steg om att först och främst erkänna att det finns en konflikt och att den påverkar gruppen negativt.

Steg 2 - Medvetet välja att hantera och lösa konflikten
Vår erfarenhet är att det är viktigt att först klargöra om de involverade verkligen vill lösa konflikten. Om en person inte ställer upp på den intentionen, kan processen inte gå vidare.

Steg 3 – Spelregler och roller
En förutsättning för en lyckad konflikthantering är att det finns trygghet mellan teammedlemmarna. När vi väl identifierat och accepterat att det finns en konflikt, handlar nästa steg om att skapa tydliga överenskommelser kring hur konflikten skall bearbetas – och vilken roll vi som konfliktlösaren agerar utifrån.

Steg 4 - Förståelse av konflikten, sig själv och andra involverade
Vårt arbetssätt bygger på att de involverade i konflikten får en djup förståelse för vad som är grundorsaken till den uppkomna situationen, både i sig själv och andra. Genom att acceptera alla de faktorer som satt igång konflikten, kan de berörda gå vidare med vidgade perspektiv, nya insikter och en lärdom om att konflikter kan vara en källa till utveckling.

Steg 5 - Överenskommelser om framtiden
Vi tar gemensamt fram överenskommelser kring hur man i framtiden skall kommunicera och relatera till varandra. Dessa överenskommelser bör bygga på individernas behov av ordning, struktur och regler. För att säkerställa kvaliteten i konfliktlösningen bokar vi ett uppföljningsmöte med de involverade efter avslutad process.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst och konfidentiellt första möte.


Thomas@strandska.com
Telefon 0303-129 00

Kalendarium