Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Teamutveckling
Coaching
Supervision - Handledning
Individuell ledarutveckling
Konflikthantering
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Team- och individutveckling

Inom affärsområdet konsulttjänster erbjuder vi företag, organisationer och myndigheter verktyg och processer som syftar till att utveckla individer och team för att få genombrott i deras strävan att nå uppsatta mål.

Vårt arbetssätt genomsyras av ett coachande förhållningssätt gentemot uppdragsgivaren. Resultatet blir att vi skräddarsyr våra insatser utifrån kundernas egentliga behov och unika mål. Vårt coachande förhållningssätt skapar ett mervärde i alla de aktiviteter vi genomför – oavsett hur de praktiskt genomförs.


  Konsulttjänster - Coachande förhållningsätt
Vilka utvecklingsinsatser ger bäst resultat?

Strandskas arbetssätt och styrkor

I varje potentiellt uppdrag klargör vi först det önskade resultatet tillsammans med berörda nyckelpersoner. Nästa steg är att ta fram en processkarta som beskriver de olika utvecklingsinsatserna, hur de relaterar till varandra och vilket förväntat resultat varje insats ska ge. Utvecklingsinsatserna genomförs först efter att upplägget (processkartan) har blivit reviderat och förankrat hos berörda personer och team inom organisationen.  

Vår intention är att kunden ska utvecklas i alla faser i ett uppdrag vilket möjliggörs genom vårt coachande förhållningssätt. Vi är experter i att leda processer, dra till oss nödvändig kompetens samt ställa utvecklande frågor och våra kunder är experter på sin verksamhet.

Strandska Utvecklingshusets styrka är vår långa erfarenhet och att vi kan arbeta med såväl små, nystartade företag som stora globala koncerner. Vi anser även att vi, som ett mindre kvalitetsinriktat konsultföretag, genomför beskrivna konsultinsatser resultatinriktat och kostnadseffektivt. Vi siktar på genombrott i uppdraget genom att fokusera ansträngningarna på kärnan av utmaningarna.

Kalendarium